ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

*Our prices do not include VAT!

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.eu
2,980 Ft
1 سال
2,980 Ft
1 سال
2,980 Ft
1 سال
.com
3,500 Ft
1 سال
3,500 Ft
1 سال
3,500 Ft
1 سال
.net
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
.info
3,500 Ft
1 سال
3,500 Ft
1 سال
3,500 Ft
1 سال
.org
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
.name
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
.biz
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
.nl
7,244 Ft
1 سال
7,244 Ft
1 سال
7,244 Ft
1 سال
.co
11,750 Ft
1 سال
11,750 Ft
1 سال
11,750 Ft
1 سال
.me
5,600 Ft
1 سال
5,600 Ft
1 سال
5,600 Ft
1 سال
.de
4,487 Ft
1 سال
4,487 Ft
1 سال
4,487 Ft
1 سال
.co.uk
3,386 Ft
1 سال
3,386 Ft
1 سال
3,386 Ft
1 سال
.us
3,543 Ft
1 سال
3,543 Ft
1 سال
3,543 Ft
1 سال
.ca
4,803 Ft
1 سال
4,803 Ft
1 سال
4,803 Ft
1 سال
.pl
9,900 Ft
1 سال
9,900 Ft
1 سال
9,900 Ft
1 سال
.se
6,750 Ft
1 سال
6,750 Ft
1 سال
6,750 Ft
1 سال
.online
14,000 Ft
1 سال
14,000 Ft
1 سال
14,000 Ft
1 سال
.fr
4,803 Ft
1 سال
4,803 Ft
1 سال
4,803 Ft
1 سال
.sk
18,425 Ft
1 سال
18,425 Ft
1 سال
18,425 Ft
1 سال
.ro
22,835 Ft
1 سال
22,835 Ft
1 سال
22,835 Ft
1 سال
.cz
5,300 Ft
1 سال
7,165 Ft
1 سال
7,165 Ft
1 سال
.at
9,213 Ft
1 سال
9,213 Ft
1 سال
9,213 Ft
1 سال
.uk
2,689 Ft
1 سال
2,689 Ft
1 سال
2,689 Ft
1 سال
.ru
14,797 Ft
1 سال
14,797 Ft
1 سال
14,797 Ft
1 سال
.it
15,512 Ft
1 سال
15,512 Ft
1 سال
15,512 Ft
1 سال
.ee
21,857 Ft
1 سال
21,857 Ft
1 سال
21,857 Ft
1 سال
.lv
19,785 Ft
1 سال
19,785 Ft
1 سال
19,785 Ft
1 سال
.lt
8,120 Ft
1 سال
8,120 Ft
1 سال
8,120 Ft
1 سال
.es
7,900 Ft
1 سال
7,900 Ft
1 سال
7,900 Ft
1 سال
.ch
5,400 Ft
1 سال
5,400 Ft
1 سال
5,400 Ft
1 سال
.eu.com
8,500 Ft
1 سال
8,500 Ft
1 سال
8,500 Ft
1 سال
.zone
9,980 Ft
1 سال
9,980 Ft
1 سال
9,980 Ft
1 سال
.si
23,307 Ft
1 سال
23,307 Ft
1 سال
23,307 Ft
1 سال
.ngo
8,800 Ft
1 سال
8,800 Ft
1 سال
8,800 Ft
1 سال
.ong
8,800 Ft
1 سال
8,800 Ft
1 سال
8,800 Ft
1 سال
.mobi
5,433 Ft
1 سال
5,433 Ft
1 سال
5,433 Ft
1 سال
.la
12,200 Ft
1 سال
12,200 Ft
1 سال
12,200 Ft
1 سال
.asia
5,500 Ft
1 سال
5,500 Ft
1 سال
5,500 Ft
1 سال
.blog
7,200 Ft
1 سال
7,200 Ft
1 سال
7,200 Ft
1 سال
.org.uk
2,400 Ft
1 سال
2,400 Ft
1 سال
2,400 Ft
1 سال
.com.tw
11,000 Ft
1 سال
11,000 Ft
1 سال
11,000 Ft
1 سال
.tw
16,646 Ft
1 سال
16,646 Ft
1 سال
16,646 Ft
1 سال
.org.tw
10,200 Ft
1 سال
10,200 Ft
1 سال
10,200 Ft
1 سال
.idv.tw
10,200 Ft
1 سال
10,200 Ft
1 سال
10,200 Ft
1 سال
.cn
10,600 Ft
1 سال
10,600 Ft
1 سال
10,600 Ft
1 سال
.cc
8,740 Ft
1 سال
8,740 Ft
1 سال
8,740 Ft
1 سال
.ac
25,400 Ft
1 سال
25,400 Ft
1 سال
25,400 Ft
1 سال
.io
13,200 Ft
1 سال
13,200 Ft
1 سال
13,200 Ft
1 سال
.info.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.org.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.priv.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.sport.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.konyvelo.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
.ingatlan.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.tm.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.2000.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.agrar.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.co.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.bolt.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.casino.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.city.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.erotica.hu
25,900 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.erotika.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.film.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.hotel.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.forum.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.games.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.utazas.hu
2,590 Ft
2 سال
2,590 Ft
2 سال
3,360 Ft
2 سال
.sh
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.tv
16,024 Ft
1 سال
16,024 Ft
1 سال
16,024 Ft
1 سال
.bz
10,131 Ft
1 سال
10,131 Ft
1 سال
10,131 Ft
1 سال
.nu
13,513 Ft
1 سال
13,513 Ft
1 سال
13,513 Ft
1 سال
.ws
7,890 Ft
1 سال
7,890 Ft
1 سال
7,890 Ft
1 سال
.com.cn
8,439 Ft
1 سال
8,439 Ft
1 سال
8,439 Ft
1 سال
.net.cn
8,439 Ft
1 سال
8,439 Ft
1 سال
8,439 Ft
1 سال
.org.cn
8,439 Ft
1 سال
8,439 Ft
1 سال
8,439 Ft
1 سال
.be
7,244 Ft
1 سال
7,244 Ft
1 سال
7,244 Ft
1 سال
.tc
30,400 Ft
1 سال
30,400 Ft
1 سال
30,400 Ft
1 سال
.vg
30,400 Ft
1 سال
30,400 Ft
1 سال
30,400 Ft
1 سال
.ms
17,400 Ft
1 سال
17,400 Ft
1 سال
17,400 Ft
1 سال
.cm
44,600 Ft
1 سال
44,600 Ft
1 سال
44,600 Ft
1 سال
.gs
17,400 Ft
1 سال
17,400 Ft
1 سال
17,400 Ft
1 سال
.jp
24,100 Ft
1 سال
24,100 Ft
1 سال
24,100 Ft
1 سال
.net.nz
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
.co.nz
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
.org.nz
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
.com.mx
35,400 Ft
1 سال
35,400 Ft
1 سال
35,400 Ft
1 سال
.br.com
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
.cn.com
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
15,700 Ft
1 سال
.jpn.com
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
.uk.com
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
.uk.net
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
.us.com
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
.com.de
3,200 Ft
1 سال
3,200 Ft
1 سال
3,200 Ft
1 سال
.ar.com
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
.pw
4,700 Ft
1 سال
4,700 Ft
1 سال
4,700 Ft
1 سال
.co.com
5,500 Ft
1 سال
5,500 Ft
1 سال
5,500 Ft
1 سال
.uy.com
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
.hu.com
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
.no.com
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
.qc.com
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.ru.com
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
.sa.com
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
.se.com
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
.se.net
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
15,200 Ft
1 سال
.za.com
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
.de.com
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
9,000 Ft
1 سال
.in
3,400 Ft
1 سال
3,400 Ft
1 سال
3,400 Ft
1 سال
.me.uk
2,500 Ft
1 سال
2,500 Ft
1 سال
2,500 Ft
1 سال
.am
35,300 Ft
1 سال
35,300 Ft
1 سال
35,300 Ft
1 سال
.fm
33,500 Ft
1 سال
33,500 Ft
1 سال
33,500 Ft
1 سال
.radio.am
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
.radio.fm
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
.tel
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
.com.co
5,800 Ft
1 سال
5,800 Ft
1 سال
5,800 Ft
1 سال
.nom.co
5,800 Ft
1 سال
5,800 Ft
1 سال
5,800 Ft
1 سال
.net.co
5,800 Ft
1 سال
5,800 Ft
1 سال
5,800 Ft
1 سال
.pro
6,100 Ft
1 سال
6,100 Ft
1 سال
6,100 Ft
1 سال
.gr.com
8,000 Ft
1 سال
8,000 Ft
1 سال
8,000 Ft
1 سال
.us.org
8,400 Ft
1 سال
8,400 Ft
1 سال
8,400 Ft
1 سال
.xxx
39,300 Ft
1 سال
39,300 Ft
1 سال
39,300 Ft
1 سال
.pe
21,000 Ft
1 سال
21,000 Ft
1 سال
21,000 Ft
1 سال
.com.pe
16,800 Ft
1 سال
16,800 Ft
1 سال
16,800 Ft
1 سال
.net.pe
16,800 Ft
1 سال
16,800 Ft
1 سال
16,800 Ft
1 سال
.org.pe
16,800 Ft
1 سال
16,800 Ft
1 سال
16,800 Ft
1 سال
.nom.pe
16,800 Ft
1 سال
16,800 Ft
1 سال
16,800 Ft
1 سال
.com.es
1,800 Ft
1 سال
1,800 Ft
1 سال
1,800 Ft
1 سال
.nom.es
1,800 Ft
1 سال
1,800 Ft
1 سال
1,800 Ft
1 سال
.org.es
1,800 Ft
1 سال
1,800 Ft
1 سال
1,800 Ft
1 سال
.sg
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.com.sg
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.li
6,100 Ft
1 سال
6,100 Ft
1 سال
6,100 Ft
1 سال
.ninja
7,200 Ft
1 سال
7,200 Ft
1 سال
7,200 Ft
1 سال
.abogado
84,200 Ft
1 سال
84,200 Ft
1 سال
84,200 Ft
1 سال
.academy
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.accountant
8,200 Ft
1 سال
8,200 Ft
1 سال
8,200 Ft
1 سال
.accountants
39,300 Ft
1 سال
39,300 Ft
1 سال
39,300 Ft
1 سال
.actor
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.adult
39,300 Ft
1 سال
39,300 Ft
1 سال
39,300 Ft
1 سال
.agency
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
.airforce
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
.apartments
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.archi
25,000 Ft
1 سال
25,000 Ft
1 سال
25,000 Ft
1 سال
.army
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
.art
5,800 Ft
1 سال
5,800 Ft
1 سال
5,800 Ft
1 سال
.associates
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.attorney
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.auction
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
.audio
39,800 Ft
1 سال
39,800 Ft
1 سال
39,800 Ft
1 سال
.band
7,800 Ft
1 سال
7,800 Ft
1 سال
7,800 Ft
1 سال
.bar
30,400 Ft
1 سال
30,400 Ft
1 سال
30,400 Ft
1 سال
.barcelona
31,100 Ft
1 سال
31,100 Ft
1 سال
31,100 Ft
1 سال
.bargains
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.bayern
16,100 Ft
1 سال
16,100 Ft
1 سال
16,100 Ft
1 سال
.beer
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.berlin
19,700 Ft
1 سال
19,700 Ft
1 سال
19,700 Ft
1 سال
.best
35,700 Ft
1 سال
35,700 Ft
1 سال
35,700 Ft
1 سال
.bet
6,800 Ft
1 سال
6,800 Ft
1 سال
6,800 Ft
1 سال
.bid
4,500 Ft
1 سال
4,500 Ft
1 سال
4,500 Ft
1 سال
.bike
15,465 Ft
1 سال
15,465 Ft
1 سال
15,465 Ft
1 سال
.bingo
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.bio
25,000 Ft
1 سال
25,000 Ft
1 سال
25,000 Ft
1 سال
.black
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.blackfriday
39,500 Ft
1 سال
39,500 Ft
1 سال
39,500 Ft
1 سال
.blue
6,800 Ft
1 سال
6,800 Ft
1 سال
6,800 Ft
1 سال
.boston
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
.boutique
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.build
22,900 Ft
1 سال
22,900 Ft
1 سال
22,900 Ft
1 سال
.builders
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.business
8,300 Ft
1 سال
8,300 Ft
1 سال
8,300 Ft
1 سال
.buzz
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.cab
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.cafe
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.cam
13,200 Ft
1 سال
13,200 Ft
1 سال
13,200 Ft
1 سال
.camera
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.camp
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.capital
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.cards
11,900 Ft
1 سال
11,900 Ft
1 سال
11,900 Ft
1 سال
.care
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.careers
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
.casa
11,900 Ft
1 سال
11,900 Ft
1 سال
11,900 Ft
1 سال
.cash
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.casino
57,100 Ft
1 سال
57,100 Ft
1 سال
57,100 Ft
1 سال
.catering
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.center
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
.ceo
33,900 Ft
1 سال
33,900 Ft
1 سال
33,900 Ft
1 سال
.chat
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.cheap
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.christmas
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.church
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.city
8,300 Ft
1 سال
8,300 Ft
1 سال
8,300 Ft
1 سال
.claims
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.cleaning
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.click
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
3,900 Ft
1 سال
.clinic
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.clothing
15,465 Ft
1 سال
15,465 Ft
1 سال
15,465 Ft
1 سال
.cloud
6,300 Ft
1 سال
6,300 Ft
1 سال
6,300 Ft
1 سال
.club
7,200 Ft
1 سال
7,200 Ft
1 سال
7,200 Ft
1 سال
.coach
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
21,400 Ft
1 سال
.codes
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
.coffee
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.college
22,900 Ft
1 سال
22,900 Ft
1 سال
22,900 Ft
1 سال
.community
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
12,500 Ft
1 سال
.company
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
7,500 Ft
1 سال
.computer
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.condos
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
17,900 Ft
1 سال
.construction
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
11,500 Ft
1 سال
.consulting
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال
10,700 Ft
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains